Ben je, ondanks onze inspanningen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over GEZINSPIRATIEPLEIN, dan kun je een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Deze procedure bevat informatie over hoe je jouw klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

1. Definitie

Trainer
Een bij GEZINSPIRATIEPLEIN in dienst zijnde trainer, dan wel een door GEZINSPIRATIEPLEIN ingehuurde trainer.
Deelnemer
Degene die op grond van een overeenkomst een cursus/training/workshop volgt bij GEZINSPIRATIEPLEIN
Overeenkomst
De (schriftelijke)overeenkomst die de opdrachtgever met GEZINSPIRATIEPLEIN gesloten heeft, voordat zij overgaan tot uitvoering van de dienstverlening.
Klacht
Een door de klager ervaren probleem met betrekking tot de geleverde diensten door GEZINSPIRATIEPLEIN.
Klager
De deelnemer die zich met een klacht over een bij GEZINSPIRATIEPLEIN geleverde dienst tot GEZINSPIRATIEPLEIN wendt.
Backoffice
De administratie afdeling van GEZINSPIRATIEPLEIN.
Leden klachtencommissie
Jan de Kok, Yfke Nawijn, Ghislaine Dolmans, Ron Nijmeijer, Koen Dorgelo, Fenneke Jansens.    
               
2. Indienen van een klacht
2.1. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij GEZINSPIRATIEPLEIN.
Dit kan per post:
Gezinspiratieplein
T.a.v. de klachtencommissie
Rudolphlaan 2
3794 MZ De Glind

of per email:
informatie@gezinspiratieplein
t.a.v. de klachtencommissie

De klacht bevat tenminste:
• Naam, adres en telefoonnummer van de klager, welke cursus, datum cursus, de naam van de trainer waarop de klacht betrekking heeft.
• Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt  geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht en ‐ indien van toepassing ‐ wat er tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing).
•  Datering en ondertekening van de klacht door de klager.

2.2. Binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de klacht bij GEZINSPIRATIEPLEIN ontvangtde klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

2.3. Indien één of meer van de in art. 2.1 genoemde gegevens ontbreken dan verzoekt GEZINSPIRATIEPLEIN de klager om deze gegevens binnen een termijn van 14 werkdagen alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze periode dan kan de klacht door GEZINSPIRATIEPLEIN niet ontvankelijk worden verklaard.

2.4. Indien over het feit, dan wel de gebeurtenis, waarover wordt geklaagd niet eerder contact heeft plaatsgevonden tussen de deelnemer en bijvoorbeeld de trainer waar de klacht betrekking op heeft, adviseert GEZINSPIRATIEPLEIN de klager om de klacht eerst zelf met de trainer te bespreken. Indien dit contact alsnog tot een voor de klager bevredigende uitkomst leidt wordt de klacht door GEZINSPIRATIEPLEIN niet verder in behandeling genomen.

2.5. Wanneer de klager niet bereid is tot het in art. 2.4 bedoelde contact dan wel indien dit niet tot een voor de klager bevredigende uitkomst heeft geleid, wordt de officiële klachtenprocedure begonnen en nemen de termijnen genoemd in art. 5.1 een aanvang, indien en voor zover alle gegevens genoemd in art. 2.1 naar behoren bij de backoffice zijn ingediend.

2.6 De klachtencommissie hanteert een bewaartermijn voor klachten van 24 maanden.

3. Behandeling van een klacht
3.1. Indien de klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft toegezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht, wordt er een afschrift van de klacht toegezonden aan degene tegen wie de klacht gericht is.

3.2. De betrokken trainer, medewerker of dienstverlener waarop de klacht betrekking heeft, zal worden verzocht om binnen 30 werkdagen een schriftelijke reactie te geven op de klacht.

3.3. Een klacht wordt behandeld door de klachtencommissie en er worden eventuele derden ingeschakeld indien nodig om een goed beeld te krijgen van het gebeurde.

3.4. Degene tegen wie de klacht is gericht alsmede iedere andere medewerker die, direct of indirect, bij de klacht is betrokken, kunnen niet de beoordelaar zijn die de klacht behandelt.

3.5. De klachtbeoordelaar besluit of hij/ zij op basis van de binnengekomen stukken een oordeel kan geven over de gegrondheid van de klacht. Zo niet, dan kan de beoordelaar partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek te gelasten.

3.6. De klachtbeoordelaar kan desgewenst andere personen die bij de klacht zijn betrokken om informatie vragen dan wel oproepen en horen.

3.7. De klachtbeoordelaar draagt er zorg voor dat partijen gelijkelijk geïnformeerd zullen worden.

3.8. De klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van de eventuele kosten van (rechts)bijstand van partijen. Deze kosten worden gedragen door degene die zich laat bijstaan.

3.9 Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 ‐ 3105310, www.degeschillencommissie.nl. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht.
4.1. Een klacht wordt niet of niet verder door GEZINSPIRATIEPLEIN in behandeling genomen indien:
• De klacht anoniem wordt ingediend.
• De feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan zes weken, vóór indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
•  Het contact onder art. 2.4 tot een voor de klager bevredigend resultaat heeft geleid en de klager de klacht intrekt.

4.2. Een klacht kan door GEZINSPIRATIEPLEIN niet ontvankelijk verklaard worden indien:
•  Door de klager ‐ ook na het verzoek om deze alsnog te verstrekken ‐ niet de volgens art. 2.1 minimaal vereiste gegevens worden overlegd
•  Door de klager geen schriftelijke overeenkomst met GEZINSPIRATIEPLEIN overlegd kan worden en door de klager ook niet op andere wijze aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van een overeenkomst tot dienstverlening tussen de deelnemer en GEZINSPIRATIEPLEIN.

5. De uitspraak
5.1. GEZINSPIRATIEPLEIN komt in beginsel binnen een redelijke termijn, te weten maximaal binnen zes weken na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. GEZINSPIRATIEPLEIN grondt de uitspraak op de inhoud van de klacht en verstrekte gegevens alsmede, indien van toepassing, op klacht relevante informatie.

5.2. Indien naar het oordeel van GEZINSPIRATIEPLEIN de behandeling van de klacht niet binnen de in art. 5.1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet GEZINSPIRATIEPLEIN daarvan schriftelijk en met reden omkleed mededeling aan de klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen GEZINSPIRATIEPLEIN verwacht tot een uitspraak te kunnen komen.

5.3. GEZINSPIRATIEPLEIN motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze per mail en per brief aan beide partijen.

6. Overige taken en verplichtingen van GEZINSPIRATIEPLEIN
6.1. GEZINSPIRATIEPLEIN draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle gegevens over klager en medewerker(s)/ procedure die de klacht betreft.

6.2. GEZINSPIRATIEPLEIN draagt zorg voor registratie van alle binnengekomen klachten en ziet toe op goede terugrapportage aan klager en betrokken medewerker(s).

6.3. De beoordelaar(s) kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken of voor enig handelen of nalaten als zijnde beoordelaar.

6.4. GEZINSPIRATIEPLEIN kan ter informatie van klagers een nadere beschrijving van haar werkwijze vaststellen. Deze mag niet in strijd zijn met de wet, de algemene voorwaarden, de huisregels en het klachtenreglement.

7. Overige regelingen
7.1. Dit reglement is met uitzondering van andere reglementen van toepassing op alle klachten van deelnemers c.q. opdrachtgevers over GEZINSPIRATIEPLEIN en haar medewerkers.

7.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover verschil van mening ontstaat tussen GEZINSPIRATIEPLEIN en een bij de behandeling van een klacht betrokken partij beslist de directie.

7.3. Medewerkers en anderen die vanwege hun functie of hun deskundigheid bij de behandeling van een klacht zijn betrokken hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden en zullen zoveel als mogelijk de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

7.4. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen