Algemene Voorwaarden Gezinspiratieplein Academie

 Hieronder vind je de algemene voorwaarden (versie 4.0 1-7-2019) van het Gezinspiratieplein.

In verband met Corona-maatregelen hebben we een aantal tijdelijke aanpassingen gedaan op de annurleringsregeling; hier leest u daar meer over. 

ARTIKEL 1 – Definities
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Gezinspiratieplein en deelnemer van trainingen, workshops en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’deelnemer’).

Opdracht:
De opdracht van een opdrachtgever aan GEZINSPIRATIEPLEIN om een training of
workshop te verzorgen, al dan niet ten behoeve van werknemers of franchisenemers
van het betreffende bedrijf of de betreffende instelling die een overeenkomst
met GEZINSPIRATIEPLEIN aangaat of wenst aan te gaan.

Opdrachtgever:
Elk bedrijf of elke instelling die aan GEZINSPIRATIEPLEIN een opdracht verstrekt.

Deelnemer:
Elke particulier die zich voor een training of workshop bij GEZINSPIRATIEPLEIN aanmeldt

In Company’ of ‘Open’:
‘In Company’ of ‘Open’. Onder ‘In Company-aanbod’ wordt verstaan een
training of workshop die voor een opdrachtgever in besloten kring voor een door
de opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers wordt verzorgd. Onder ‘open aanbod’
wordt verstaan een training of workshop die voor iedere geïnteresseerde
openstaat.

Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen GEZINSPIRATIEPLEIN en een deelnemer of opdrachtgever
met betrekking tot het verzorgen van een training of workshop door
GEZINSPIRATIEPLEIN, zoals bedoeld in artikel 4. Inschrijving voor een training
of workshop wordt gedaan door middel van het inschrijvingsformulier op de
website. Dit is een overeenkomst op afstand. Een inschrijving is pas definitief
wanneer je van ons een bevestiging hebt ontvangen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1.Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van GEZINSPIRATIEPLEIN en op alle door
GEZINSPIRATIEPLEIN gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en sturen we
op aanvraag kosteloos toe.
2. Indien de opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een deelnemer, zoals bij InCompany, dan zal de opdrachtgever deze algemene voorwaarden aan de deelnemer bekend te maken.
3. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal GEZINSPIRATIEPLEIN naar redelijkheid een regeling treffen.
4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook e-mail bedoeld.

ARTIKEL 3 – In Company
1. In-Company trainingen of workshop worden overeengekomen middels een offerte. Op de offerte zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
2. Voor een In Company training of workshop geldt dat na de datum van verzending van de trainingsspecificatie door GEZINSPIRATIEPLEIN aan de opdrachtgever, de opdrachtgever gedurende vijf werkdagen gerechtigd is kosteloos wijzigingen in het programma voor te stellen. Voor wijzigingen na deze periode kan GEZINSPIRATIEPLEIN per wijziging EUR 70,- administratiekosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
3. Annulering. Voor een In Company training of workshop gelden voor deelnemers de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Voor annulering van de gehele training of workshop worden individuele afspraken gemaakt en wordt in de opdrachtovereenkomst een bepaling opgenomen.
4. Voor het verplaatsen van een training of workshop zal GEZINSPIRATIEPLEIN voor de administratieve verwerking EUR 125,- in rekening brengen. De opdrachtgever
dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van GEZINSPIRATIEPLEIN tot het  verplaatsen van de training of workshop deze kosten tezamen met de (overige)
kosten van de training of workshop te voldoen.

ARTIKEL 4 – Overeenkomst
1. Je gaat een overeenkomst aan met GEZINSPIRATIEPLEIN door middel van je inschrijving voor een training of workshop. Inschrijving voor een training of workshop vindt plaats via het inschrijfformulier op de website.
2. De overeenkomst is pas definitief als je van GEZINSPIRATIEPLEIN een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Deze bevestiging geldt ook als bewijs van inschrijving.
3.Tot en met veertien dagen na het sluiten van deze overeenkomst
heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je hebt dan recht op terugbetaling van wat je al hebt betaald. Gezinspiratieplein betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen terug.
4. Geen recht op ontbinding van deze overeenkomst bestaat, als de overeenkomst binnen twee weken voor start van de training of workshop bij Gezinspiratieplein is afgesloten.

ARTIKEL 5 – Annulering training, workshop, opleiding
1. GEZINSPIRATIEPLEIN heeft het recht om, indien er onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde training of workshop zijn, deze training of workshop te annuleren. GEZINSPIRATIEPLEIN zal de reeds betaalde kosten voor de geannuleerde training of workshop restitueren.
2. Restitutie van reeds betaalde bedragen zullen door GEZINSPIRATIEPLEIN binnen 30 dagen worden teruggestort.
3. In geval van annulering door deelnemer geldt dat GEZINSPIRATIEPLEIN de volgende kosten in rekening brengt:
a) bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training worden geen kosten berekend:
b) bij annulering tussen 4 weken en 15 dagen voor aanvang van de training: 50% van de totaalprijs van de training;
c) bij annulering 14 dagen of minder voor aanvang van de training: 100% van de totaalprijs.

Als moment van ontvangst van de annulering door GEZINSPIRATIEPLEIN geldt in het geval van een e-mail de verzenddatum van de betreffende e-mailbrief en bij een brief de datum van het poststempel. De startdatum van de training of workshop geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
Beëindigen overeenkomst vóór aanvang van de training of workshop
1. Tot en met veertien dagen na het sluiten van deze overeenkomst heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.
3. Geen recht op ontbinding van deze overeenkomst bestaat, als de overeenkomst binnen twee weken voor start van de training of workshop door GEZINSPIRATIEPLEIN afgesloten.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst
4. In het geval dat de deelnemer ná start van de training, workshop of opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op restitutie van het door de deelnemer aan GEZINSPIRATIEPLEIN betaalde of nog verschuldigde bedrag.

5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten voor de training of workshop is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat GEZINSPIRATIEPLEIN een bewijs daarvan kan vragen, bijvoorbeeld door een arts afgegeven bewijs. Het is daarna ter beoordeling aan GEZINSPIRATIEPLEIN of dit reden is voor tussentijdse beëindiging.

ARTIKEL 7 – Betaling
1. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de factuur vermeld.
2. De kosten van iedere training of workshop en de betalingswijze staan vermeld op de website en factuur.’
3. GEZINSPIRATIEPLEIN is een officieel opleidingsinstituut, daarom zijn de trainingen, workshops en opleidingen van BTW vrijgesteld.
4. De deelnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening,
wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
5. Indien een deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die GEZINSPIRATIEPLEIN moet maken om het aan GEZINSPIRATIEPLEIN toekomende bedrag te innen voor rekening van de deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 115,-.
6. Indien de werkgever van een persoon die een training of workshop volgt de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de deelnemer, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de deelnemer verschuldigd is. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de deelnemer en diens werkgever.

ARTIKEL 8 – Uitval trainer
1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal GEZINSPIRATIEPLEIN – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk
blijkt te zijn, zal GEZINSPIRATIEPLEIN de deelnemers zo spoedig mogelijk
hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen
waarop de betreffende training of workshop alsnog zal worden gegeven.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding. GEZINSPIRATIEPLEIN zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
3. De uitval van een trainer is geen reden voor kosteloze annulering van een training of workshop door de deelnemer.

ARTIKEL 9 – Vertrouwelijkheid
GEZINSPIRATIEPLEIN, zijn personeel en/of voor GEZINSPIRATIEPLEIN werkzame
personen zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk
behandelen. GEZINSPIRATIEPLEIN conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die
betrekking hebben op het door GEZINSPIRATIEPLEIN verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij GEZINSPIRATIEPLEIN. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van GEZINSPIRATIEPLEIN.

ARTIKEL 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door GEZINSPIRATIEPLEIN worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats
op de website.

ARTIKEL 12 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Klachtencommissie van de vier Glindse organisaties, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
2. Voor het indienen van een klacht hebben wij een klachtenprocedure opgesteld. De klachtenprocedure hier te lezen of op te vragen bij de secretaris van de Klachtencommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling: Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten en door GEZINSPIRATIEPLEIN geleverde diensten is
Nederlands recht van toepassing.